Tingimused

Seda saiti omab ja haldab Mandala Group OÜ (ettevõte nr 14892522), mille registrijärgne asukoht on Sikuti 21, 13516 Tallinn, Estonia  (“Company / we / us”). Tingimused hõlmavad selle saidi kasutamise üldtingimusi, teenustega seotud tingimusi ja toodete müügi ja ostmise tingimusi saidil. Palun lugege need tingimused hoolikalt läbi. Teie saidi ja teenuste kasutamisel ning sellel saidil olevate toodete ostmisel kehtivad need tingimused.

Sellel saidil või selle kaudu kättesaadav teave ning selle saidi kaudu või sellega seotud teenused on mõeldud ainult informatsiooniks. Tooted on ette nähtud ainult kosmeetika otstarbel ja neid pole ükski meditsiiniline või farmaatsia litsentseeriv asutus heaks kiitnud. Teie kohustus on kindlaks teha, kas tooted sobivad teile.

Kui sait või mis tahes kasutaja esitatud sait sisaldab vaateid, arvamusi, nõuandeid ja soovitusi, ei toeta me neid vaateid, arvamusi, nõuandeid ja soovitusi ning me ei võta endale vastutust selles osas.

Püüame veenduda, et kogu saidil sisalduv teave (ja mille oleme teile osutanud mis tahes teenuste või toodete osana) on õige, kuid see teave on üldist laadi ega ole mõeldud sisaldama kogu teavet, mis on seotud saidi viidatud teemadel ja seetõttu ei võta me vastutust mis tahes vigade või tegemata jätmiste eest ja välistame igasuguse vastutuse mis tahes teie võetavate toimingute või tekitatud kahju või vigastuste eest (otsene või kaudne, sealhulgas töötasu, kasumi, võimaluse või mis tahes sellel saidil olevale teabele tuginemisest tulenev aeg, valu ja kannatused, kaudsed või erilised kaotused, olenemata sellest, mis tekivad).

Meie vastutus teie ees seoses veebisaidi kaudu ostetud toodetega on rangelt piiratud selle toote ostuhinnaga. Kuupäev: 21 January 2020

Kõigile nendes tingimustes esitatud sätetele, mis püüavad meie vastutust piirata või välistada, kehtivad teie seadusest tulenevad õigused (nende üksikasjad on toodud alapunktis 4.5).

 

Selle saidi üldine kasutamine

1.1 Võite seda saiti kasutada isiklikuks ja seaduslikuks kasutamiseks ning vastavalt nendele tingimustele teil ei ole lubatud selle saidi materjale kopeerida ega kasutada mis tahes ärilistel eesmärkidel, sealhulgas mis tahes kaupade või teenuste müümiseks.

1.2 Intellektuaalomandi õigused kõikidele Saidi materjalidele, mida tarnitakse toodete või teenuste (“Materjalid”) osana, kuuluvad ettevõttele Mandala Group OÜ või selle kolmandatele isikutele. Välja arvatud nendes tingimustes sõnaselgelt ette nähtud ulatuses, ei tohi teil ilma meie kirjaliku volituseta teha mis tahes materjalide koopiaid mis tahes materjalide osadest või eemaldada ega muuta saidil midagi, lisada ega luua linke saidile või saidilt või eemaldada või muuta mis tahes materjalides või nende koopiates või materjalides sisalduvaid autoriõiguse, kaubamärgi või muude intellektuaalomandi õiguste teatisi.

1.3 Kui esitate meile saidi, nõustute andma meile eksklusiivse, tühistamatu ja tähtajatu litsentsi selle kasutamiseks kogu maailma saidil (ja teha see teistele kasutajatele kättesaadavaks) ning meie turundusmaterjalides ja muudel ärilistel eesmärkidel ning oma esildiste muutmiseks juhuks, kui Mandala Group OÜ peab seda mingil põhjusel vajalikuks või soovitavaks.

1.4 Te tunnistate, et saidi esitamine ei taga, et selline esitus või selle osa ilmub veebisaidile, kuid nõustute, et Mandala Group OÜ võib oma äranägemise järgi valida, kas kuvatakse mis tahes saidis, mida teete veebis.

1.5 Te tagate ja kinnitate, et omate litsentsi intellektuaalomandi õiguste kasutamiseks veebisaidile tehtud mis tahes saidis.

1.6 Te tunnistate, et pärast esitamist ei saa te ühtegi saiti redigeerida ega kustutada.

1.7 Kasutajaid, kes leiavad, et teiste kasutajate esitatud saidid on taunitavad, julgustatakse meiega ühendust võtma. Vaatame asjakohase saidi üle nii kiiresti kui võimalik ja võtame vajaduse korral kasutusele vajalikud meetmed.

1.8 Te ei tohi seda saiti kasutada roppude või pornograafiliste, ähvardavate, rassistlike, solvavate, laimavate, intellektuaalomandi õigusi rikkuvate või muul viisil ebaseaduslike materjalide postitamiseks, üleslaadimiseks ega muul viisil edastamiseks, teiste õigused oma identiteeti või staatust valesti esitada, tungida sellele saidile või muule seotud arvutisüsteemile, esitada ülemääraseid nõudeid, edastada viirusi või ahelkirju või muid sarnaseid materjale, mis võivad eeldada, et teised kasutajad takistavad neid kasutamast ja saidi või mõne muu veebisaidi või Mandala Group OÜ või mis tahes kolmanda isiku maine kahjustamine või hävitamine.

1.9 Mandala Group OÜ ei võta endale kohustust jälgida saidi kasutamist. Mandala Group OÜ jätab siiski endale õiguse avaldada seadustega nõutavat teavet ja / või mis tahes teavet või materjale eemaldada, keelduda nende postitamisest või muutmist; blokeerida teie juurdepääs ja võtta muid vajalikke meetmeid kasutusele, mis on vajalikud nende tingimuste või kohaldatavate seaduste või määruste rikkumise vältimiseks. Ka Mandala Group OÜ teeb oma äranägemisel täielikku koostööd seadustega.

1.10 Mandala Group OÜ võib aeg-ajalt muuta saidi vormingut ja sisu. Te peaksite värskendama brauserit iga kord, kui külastate seda saiti, et veenduda, et laadite alla saidi kõige ajakohasema versiooni.

Teie isiklik teave

2.1 Teie isikliku teabe kasutamist reguleerib Mandala Group OÜprivaatsuseeskirjad, mis on osa nendest tingimustest. Juhul, kui Mandala Group OÜ reorganiseeritakse või müüakse kolmandale isikule, nõustute, et kogu Mandala Group OÜ teie valduses olev isiklik teave võidakse edastada sellele saneeritud üksusele või kolmandale osapoolele ja seda võib kasutada vastavalt privaatsuseeskirjadele.

Vastutus

3.1 Teile viidatakse oluline vastutus avalduses nende tingimuste alguses. Kui sellest väitest ei tulene teisiti, nõustute, et kasutate seda saiti ja teenust põhimõttel „nagu on” ja „nii nagu saadaval”. Välja arvatud juhul, kui nendes tingimustes on sõnaselgelt sätestatud või vastavalt teie seaduslikele õigustele

3.2 Sait sisaldab linke välistele saitidele. Mandala Group OÜ on lisanud linke nendele saitidele , et pakkuda teile juurdepääsu teabele ja teenustele, mis võivad teile osutuda kasulikuks või huvitavaks. Mandala Group OÜ ei toeta väliste saitide sisu ega vastuta nende saitide ja lehtede sisu ega nende pakutavate toodete eest.

3.3 Arvestades olulist vastutust, ei vastuta Mandala Group OÜ käesolevate tingimuste mittejärgimise eest mingil põhjusel, mis on väljaspool tema mõistlikku kontrolli, sealhulgas (kuid mitte ainult) teie poolt ebaõige teabe sisestamise eest.

3.4 Sait või koos tootega saadetud dokumendid või toote pakend või etikett võivad sisaldada kasutusjuhendit, hoiatusi, vastunäidustusi ja muid märkusi. Peate neid teatisi hoolikalt lugema ja neid järgima ning tagama, et teised, kes tooteid kasutavad, teeksid seda. Arvestades olulist vastutust, ei vastuta me teie ees juriidiliselt, kui mõnda neist ei järgita.

3.5 Mandala Group OÜ ei soovi vastutust välistada ega piirata:

a) surm või tervisekahjustus, mis on põhjustatud meie hooletusest või töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletusest;

b) pettus või petlik valeandmete esitamine;

c) 1979. aasta kaupade müügi seaduse 12. jaotises (pealkiri ja vaikne valdamine) sätestatud tingimuste rikkumine;

d) 1979. aasta kaupade müügi seaduse §-des 13, 14 ja 15 nimetatud tingimuste rikkumine (kirjeldus, rahuldav kvaliteet, otstarbekus ja näidised); ja

e) defektsed tooted vastavalt 1987. aasta tarbijakaitseseadusele.

ja kõigile Mandala Group OÜ vastutuse välistamisele või piirangutele, mis on sätestatud nendes tingimustes, kehtivad alati selle klausli sätted.

Parool

4.1 Selle saidi kaudu pakutavate teenustega võidakse teile väljastada individuaalne parool, mida saab kasutada saidi teatud piirkondadele pääsemiseks ja kiireks välja registreerimiseks. Parooli võite kasutada ainult selleks ja mitte mingil muul eesmärgil. Peate hoidma oma parooli kogu aeg konfidentsiaalsena ega tohi salasõna avaldada ega lubada kellelgi teisel teie parooli kasutada. Kõigi nende tingimuste rikkumisi, mille on teinud keegi, kellele te parooli avaldate, käsitletakse nii, nagu oleksite rikkumise toime pannud teie, ja see ei vabasta teid nendest tingimustest tulenevatest kohustustest.

4.2 Kui parooli kasutamisel ilmneb tõrkeid, peate loobuma parooli kasutamisest, väljuma viivitamatult saidilt ja teatama sellisest tõrkest või veast Mandala Group OÜ.

4.3 Mandala Group OÜ jätab endale õiguse muuta teie parooli ja kasutajanime igal ajal oma äranägemise järgi ning te nõustute teatama Mandala Group OÜ-le viivitamatult kõigist teie registreerimisandmete muudatustest.

Teenuse peatamine ja lõpetamine

5.1 Mandala Group OÜ võib veebisaidi toimimise peatada remondi- või hooldustööde tegemiseks või saidi sisu või funktsioonide ajakohastamiseks või täiendamiseks.

5.2 Mandala Group OÜ võib teenuse osutamise teile lõpetada, kui rikute mõnda neist tingimustest või kui teie makse hilineb või  te ei maksa Mandala Group OÜ-le võlgnevaid summasid.

Sobivus toodete ostmiseks

6.1 Mandala Group OÜ ei müü sellel saidil tooteid alla 16-aastastele lastele. Kui olete noorem kui 16 aastat, võite kasutada saidi mittetehingulisi osi, kuid te ei tohi sellelt saidilt tooteid osta. Tooteid tellides kinnitate, et olete vähemalt 16-aastane.

6.2 Toodete ostmiseks peate esitama kehtiva Visa, Visa Electroni, MasterCardi, American Expressi, Delta või Switchi krediit- või deebetkaardi või kehtiva PayPali maksete sisselogimise. Garanteerite, et maksekaart või PayPali sisselogimine on teie oma. Kõigi krediit- / deebetkaardi omanike ja PayPali kasutajate suhtes kehtivad valideerimiskontrollid ja kaardi väljaandja või makseteenuse pakkuja volitused. Mandala Group OÜ ei vastuta juhul, kui teie maksekaardi pakkuja keeldub maksete autoriseerimisest.

Lepingu sõlmimine

7.1 Pärast tellimuse esitamist saate meilt meilisõnumi, milles kinnitame, et oleme teie tellimuse kätte saanud. Pange tähele, et see ei tähenda, et teie tellimus on vastu võetud. Teie tellimus kujutab endast Mandala Group OÜ pakkumist osta toodet saidi kaudu (ja Mandala Group OÜ jätab endale õiguse keelduda toodete tellimustest). Toodetega ei eksisteeri ühtegi lepingut enne, kui oleme teile e-posti teel kinnitanud, et toode on saadetud (kinnitus lähetuse kohta). Meievaheline leping moodustatakse siis, kui saadame teile lähetuskinnitusega e-kirja.

Toodete hinnad, saadavus ja saatmisinfo

8.1 Mandala Group OÜ võib muuta saidil kuvatavat teavet hinna ja saadavuse kohta. Makse toodete eest toimub saidi kaudu vastavalt saidil selgitatud korrale.

8.2 Ehkki meie eesmärk on olla täpne, on kogu teave toote saadavuse kohta või väljasaatmise kohta Saidil ligikaudne. Kui töötleme teie tellimust, teavitame teid e-posti, telefoni või SMS-iga, kui mõni teie tellitud toode osutub kättesaamatuks. Tarnimiseks kulub kuni 10 tööpäeva.

8.3 Vaatamata meie parimatele jõupingutustele on võimalik, et mõni toode võib saidil ebaõiget hinda näidata. Hinnad kinnitame siiski oma väljasaatmisprotseduuride osana. Kui toote tegelik hind on madalam kui veebilehel märgitud, võtame väiksema summa ja saadame Teile toote. Kui tegelik hind on siiski kõrgem kui saidil kirjas, võtame me oma äranägemise järgi enne saatmist teiega ühendust või tühistame teie tellimuse ja teatame teile tühistamisest.

Saadetud toodete tühistamisõigused

9.1 Kui olete tarbija, on teil 2013. aasta tarbijalepingut (teave, tühistamine ja lisatasud) käsitlevate määruste kohaselt seaduslik õigus allpool toodud perioodil leping üles öelda. See tähendab, et kui muudate meelt või otsustate mõnel muul põhjusel, et te ei soovi toodet vastu võtta, võite teatada meile oma otsusest leping üles öelda ja tagasimakse saada.

9.2 Teil ei ole õigust mõne toote tarnelepingut üles öelda järgmistel asjaoludel:

a) kui toodet (tooteid) nende olemuse (ja nende eest hoolitsemise viisi) tõttu ei saa tagastada (näiteks pakendita kosmeetikatooted, mis on töödeldud sellisel viisil, et seda ei saa tervise ja ohutuse või hügieeni tõttu enam teistele klientidele turustada); ja / või

(b) kus toodet (tooteid) on kohandatud vastavalt teie valitud spetsifikatsioonidele.

9.3 Kaupade tagastamisel on tungivalt soovitatav asjad hoolikalt pakkida ja hankida tõend postitamise kohta. Me ei vastuta  kaotatud pakkide eest.

9.4 Kui lepingust loobute, tegutseme järgmiselt:

a) tagastame teile toodete eest makstud hinna. Pange siiski tähele:

(i) meil on seadusega lubatud teie tagasimakseid vähendada, kui olete tootele tekitanud kahju.

(b) tagastame kõik teie tasutud kohaletoimetamiskulud, kuigi vastavalt seadusele lubab maksimaalne hüvitis meie pakutud kõige odavama kättetoimetamisviisiga kohaletoimetamise kulud (eeldusel, et see on tavaline ja üldiselt vastuvõetav meetod). Näiteks kui pakume toote tarnimist 3-5 päeva jooksul ühe hinnaga, kuid otsustate, et toode tarnitakse kõrgema hinnaga 24 tunni jooksul, siis tagastame teile ainult selle, mida oleksite odavama kohaletoimetamise võimaluse eest maksnud.

c) teeme teile tagasimaksed nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul allpool nimetatud tähtaja jooksul:

(i) kui olete toote meile saatnud 14 päeva jooksul, aga meie poolt pole tulnud kinnitust, võite saata meile tõendi et olete toote saatnud.

Pange tähele, et teie tagastamise kättesaamiseks võib kuluda kuni 10 päeva, sõltuvalt sellest, millist postiteenust kasutate. Tagasimakseid töödeldakse tavaliselt laekumise päeval, ehkki summa kuvamine teie kontol võib võtta veel nädala.

(d) Toodetega seotud tagasimakseid võib krediteerida ainult krediidi- või deebetkaardile või PayPali kontole, mida algselt kasutati ostu tegemiseks. Kui me ei saa mingil põhjusel sellele kaardile või kontole tagasimakset teha, proovime teiega ühendust võtta, et arutada alternatiivseid kokkuleppeid. Kui kasutasite toote eest vautšereid, võime teile vautšeritega tagasi maksta.

9.5 Kui toode on teile tarnitud enne, kui otsustate oma lepingu üles öelda:

a) siis peate meile sellest viivitamatult teatama ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, et soovite lepingust loobuda, ja toote tagastada. Kui te ei tagasta tooteid 14 päeva jooksul pärast tühistamist, olete tooted vastu võtnud ja sõlmitakse uus ostuleping ja teilt võetakse tellimuse eest tasu saidil toodud hinnaga;

(b) vastavalt punkti 11.7 alapunktile c, välja arvatud juhul, kui toode on vigane või pole kirjeldusele vastav, vastutate toodete  tagastamise kulude eest.  

(c) Kui olete tooted meile tagasi saatnud, kuna need on vigased või ei vasta kirjeldusele, tagastame toodete hinna täies mahus koos kõigi tarnekuludega ja kõigi mõistlike kuludega, mis tekivad toote tagastamisel meile.

9.6 Kuna olete tarbija, on meil seadusest tulenev kohustus tarnida teile sellele lepingule vastavaid tooteid. Tarbijana on teil seadusest tulenevad õigused seoses toodetega, mis on vigased või ei vasta kirjeldusele.

Garantiid

10.1 Mandala Group OÜ tagab, et teenuseid pakutakse suure vastutuse ja hoolikusega.

Seaduslikud õigused ja tagasimaksed

11.1 Muudame neid tingimusi aeg-ajalt. Vaadake selle lehe ülaosas, et näha, millal on neid nõudeid ja tingimusi viimati värskendatud. Iga kord, kui tellite meilt tooteid, kehtivad teie ja meie vahelisele lepingule vastavad tingimused. Kui peame neid tingimusi üle vaatama ja see mõjutab teie tellimust olulisel määral, võtame teiega ühendust, et teavitada teid muudatustest ja anda teile teada, kuidas leping üles öelda, kui te pole muudatustega rahul.

Veebilehte sirvides nõustute, et olete seotud kehtivate tingimustega, mis on seotud teie saidi kasutamisega. Peaksite neid kontrollima iga kord, kui saiti uuesti külastate.

11.2 Need tingimused moodustavad osapoolte täieliku mõistmise ja asendavad kõiki varasemaid teemaga seotud kokkuleppeid ja märkusi.

11.3 Kui leitakse, et mõni nende tingimuste säte on jõustamatu, ei mõjuta see ühegi teise sätte kehtivust.

11.4 Mandala Group OÜ võib viivitada oma õiguste rakendamisel nendel tingimustel.

11.5 Te nõustute, et Mandala Group OÜ võib oma kohustuste täitmiseks allhankelepingu sõlmida või võib neid tingimusi või oma õigusi või kohustusi loovutada teile sellest ette teatamata.

11.6 Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt.

 

11.7 Kui teil on küsimusi või kaebusi (teenuse või kellegi teise poolt selle saidi kasutamise kohta), saatke neile palun Mandala Group OÜ klienditeeninduse osakonda e-post: support@glowliving.eu